Ord­vit­sa­re är ext­ra snab­ba i tan­ken

Språktidningen - - Tecken -

PER­SO­NER SOM GÄR­NA drar en ord­vits har en sär­skilt snabb för­bin­del­se mel­lan hö­ger och väns­ter hjärn­hal­va. Det fast­slår ka­na­den­sis­ka fors­ka­re i psy­ko­lo­gi, ef­ter att de har sökt för­kla­ring­ar till var­för vis­sa vit­sar mer än and­ra.

Väns­ter hjärn­hal­va för­knip­pas med språk­han­te­ring. Där sker en förs­ta tolk­ning av ord. När hö­ger hjärn­hal­va kopp­las in kan ovän­ta­de om­tolk­ning­ar gö­ras: ”När mis­sio­nä­ren drog ett skämt för kan­ni­ba­ler­na skrat­ta­de de in­te med ho­nom, ut­an åt ho­nom.”

Den snab­ba för­bin­del­sen mel­lan hjärn­hal­vor­na gör att vis­sa hinner iden­ti­fi­e­ra dub­bel­ty­dig­he­ten hos ver­bet åt in­nan ögon­blic­ket är för­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.