mass­kland­ra

Me­di­er kan mass­kland­ras för oe­tis­ka pub­li­ce­ring­ar.

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

De fles­ta sto­ra svens­ka me­di­er pub­li­ce­rar te­le­gram från ny­hets­by­rån TT på nä­tet. Ef­tersom pub­li­ce­ring­en sker au­to­ma‍ tiskt har des­sa me­di­ers an­sva­ri­ga ut­gi­va­re ing­en möj­lig­het att kon­trol­le­ra vad som skrivs i för­väg. Trots det­ta är de rätts­ligt an­sva­ri­ga för allt ma­te­ri­al. På sisto­ne har svens­ka me­di­er mass­kland­rats för oe­tis­ka pub­li­ce­ring­ar. Re­sumé rap­por­te­rar att en rad me­di­er på ett brä­de har fällts för en och sam­ma ar­ti­kel: ”Nu mass­kland­ras åter­i­gen tid­ning­ar på grund av ett Tt‍te­le­gram, och den här gång­en fälls 30 tid­ning­ar i PON [Pres­sens opi­ni­ons­nämnd].”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.