stöd­djur

Stöd­djur hjäl­per till el­ler lug­nar i ut­sat­ta si­tu­a­tio­ner.

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

I USA har det länge fun­nits ett sy­stem som gör det möj­ligt att an­vän­da sig av stöd­djur. På eng­els­ka kal­las det

sup­port ani­mal. Det rör sig om djur som på nå­got sätt hjäl­per äga­ren i var­da­gen. Det be­ty­der att de till ex­em­pel kan tas med i ka­bi­nen på flyg­re­sor. Aftonbladet be­rät­tar att fle­ra flyg­bo­lag vill skär­pa reg­ler­na för vil­ka djur som kan få resa ihop med öv­ri­ga pas­sa­ge­ra­re: ”Det se­nas­te upp­märk­sam‍ ma­de fal­let med ett så kal­lat emo­tio­nellt stöd­djur var på flyg­plat­sen Ne­wark i New Jer­sey för­ra vec­kan. Då ne­ka­des på­få­geln Dex­ter en plats på en flight till Los Ang­e­les av Uni­ted Air­li­nes, som me­na­de att få­geln in­te möt­te kra­ven för ett god­känt stöd­djur. Bland an­nat var Dex­ter för stor och tung.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.