Väl­kom­men på hös­tens kun­skaps­kryss­ning!

Forsk­ning & Fram­steg bju­der in till ett gi­van­de dygn på ha­vet fyllt av fö­re­drag av fram­stå­en­de fors­ka­re, god mat och dryck samt spän­nan­de sam­tal med and­ra ve­ten­skaps­in­tres­se­ra­de!

Språktidningen - - Olles stil -

Be­hand­ling av so­ci­al ång­est Över en mil­jon svens­kar li­der av so­ci­al fo­bi. Mo­der­na hjär­nav­bild­nings­tek­ni­ker hjäl­per oss att för­stå hur be­hand­ling­en fun­ge­rar. Kristof­fer N T Måns­son är post­dok och fors­ka­re in­om psy­ki­a­tri och psy­ko­lo­gi vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och Stock­holms uni­ver­si­tet För­pack­ning­ar kan mins­ka matsvinn Un­der lång tid har för­pack­ning­en setts som en mil­jö­bov. Men hur ska vi tän­ka om för­pack­ning­ar i re­la­tion till de sto­ra mäng­der­na matsvinn, ur­ba­ni­se­ring och allt fler sing­el­hus­håll? He­lén Wil­li­ams är do­cent i mil­jö- och ener­gi­sy­stem vid Karl­stads uni­ver­si­tet Su­per­snab­ba fe­no­men i rym­den Hur hinner man med att ob­ser­ve­ra snab­ba fe­no­men i rym­den och hur hit­tar man käl­lan till en grav­ti­ta­tions­våg? Ka­me­ror, ro­bot­te­leskop och da­to­rer hjäl­per oss le­ta ige­nom stjärn­him­len ef­ter nya fe­no­men. Jesper Sol­ler­man är pro­fes­sor i ast­ro­no­mi vid Stock­holms uni­ver­si­tet Hjär­nan som kan re­pa­re­ra sig själv Hjär­nan och nerv­sy­ste­met har en be­grän­sad ka­pa­ci­tet att lä­ka vid ska­dor och sjuk­do­mar som ex­em­pel­vis Parkin­sons sjuk­dom. Hur kan vi med hjälp av gen­te­ra­pi la­ga tra­si­ga ge­ner? Cecilia Lund­berg är pro­fes­sor i neuro­bi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­tet Flad­der­mu­sen i myt och på rik­tigt Ge­nom att se med ult­raljud och han­te­ra mörk­ret som ing­en an­nan har flad­der­mu­sen all­tid för­und­rat – och för­knip­pats med bå­de djä­vu­len och troll­dom. Verk­lig­he­tens flad­der­mus är in­te mind­re fa­sci­ne­ran­de än my­tens. Jens Ry­dell är do­cent i zoo­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.