Lätt­läst­da­gen 2018

En nyt­tig hel­dag för dig som ar­be­tar med unga el­ler vux­na som har be­hov av lätt­läst el­ler som på and­ra sätt be­hö­ver stär­kas i sin språk­ut­veck­ling Da­tum: 9 no­vem­ber, kl 9–16.30 Plats: Gar­ni­so­nen, Kar­la­vä­gen 100, Stock­holm Pris: 2 300 kr ex moms

Språktidningen - - Nästa Nummer - Se he­la pro­gram­met och bo­ka din bil­jett på www.sprak­tid­ning­en.se/latt­last

● Ny in­spi­ra­tion i ditt ar­be­te ● Kom­pe­tens­ut­veck­ling för dig som mö­ter lä­sa­re med oli­ka be­hov ● Se­nas­te forsk­ning­en om språ­kin­lär­ning och lätt­läst ● Hand­fas­ta tips att ta med in i var­da­gen ● Möj­lig­het att kny­ta nya kon­tak­ter ● Ta del av för­fat­ta­res tan­kar kring lätt­läst och till­gäng­lig­het

Läs­ning mot ohäl­sa

Så kan bib­li­o­te­ra­pi an­vän­das för att job­ba med ung­as psy­kis­ka ohäl­sa ge­nom läs­ning. – Jen­ny Jä­ger­f­eld är psy­ko­log och för­fat­ta­re

Vår­dad, en­kel och be­grip­lig?

En­ligt spr­å­kla­gen ska o ent­ligt språk va­ra vår­dat, en­kelt och be­grip­ligt. Men hur gör man? – Ingrid Ols­son är språk­vår­da­re på Språkrå­det

Förs­ta mö­tet med svens­kan

Om upp­le­vel­sen av att va­ra ny i Sve­ri­ge och om be­ty­del­sen av lätt­läst lit­te­ra­tur. – Ne­g­ra Efen­dic är jour­na­list och för­fat­ta­re

Djupläs­ning som red­skap

Vägar för att byg­ga läs­gläd­je från grun­den och sätt att ska­pa läs­stra­te­gi­er för he­la li­vet. – Ma­ry Inge­mans­son är lek­tor på Hög­sko­lan Kristi­an­stad

Språ­kin­lär­ning i när­bild

Forsk­ning om läs- och skriv­ut­veck­ling av­slö­jar vil­ka tex­ter som blir läs­ta – och var­för. – Ca­ri­na Fast är dok­tor i pe­da‍ go­gik och li­te­ra­cy‍fors­ka­re

Så på­ver­kas hjär­nan av läs­ning

Tal och läs­ning an­vän­der sam­ma språk­sy­stem i hjär­nan men tar oli­ka vägar dit. – Ju­lia Ud­dén är språk­fors­ka­re på Stock­holms uni­ver­si­tet

Kons­ten att skri­va lätt­läst

Sara Lövestam be­rät­tar om hur hon an­pas­sar si­na eg­na böc­ker till lätt­läst. – Sara Lövestam är för­fat­ta­re och fö­re­lä­sa­re

Sara Lövestam

Jen­ny Jä­ger­f­eld

Ne­g­ra Efen­dic

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.