Suc­cé­da­gen om språk kom­mer till Gö­te­borg!

Språktidningen - - Förord -

Välkommen till en lä­ro­rik och un­der­hål­lan­de dag om språk! Öka di­na kun­ska­per om hur du an­vän­der det svens­ka språ­ket, bå­de i tal och skrift. Vi ga­ran­te­rar att du lär dig sa­ker som du har nyt­ta av så­väl på job­bet som pri­vat.

Ett verk­tyg för hu­mor och all­var

Språ­ket är red­ska­pet som öpp­nar dör­ren till bå­de hu­mor och all­var. Här re­flek­te­rar en av Sve­ri­ges mest folk­kä­ra un­der­hål­la­re över språ­kets be­ty­del­se. Kla­ra Zim­mer­gren är ko­mi­ker och pro­gram­le­da­re.

Gö­te­borgs­kans gram­ma­tik

Att gö­te­borgs­kan har ett spe­ci­ellt ut­tal är väl­känt. Men finns det en egen gram­ma­tik? Ja, det gör fak­tiskt det. Lars-gun­nar An­ders­son är pro­fes­sor i mo­dern svens­ka vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Vit­sen med vit­sen

Hur kon­stru­e­rar man en bra ord­vits? Och var­för är Gö­te­borg så för­knip­pat med ord­le­kar? Ulf Ben­kel är fri­lans­jour­na­list, lä­ra­re i jour­na­li­stik och för­fat­ta­re till fle­ra böc­ker om ord­vit­sar.

Kons­ten att be­rö­ra lä­sar­na

Om hur du an­vän­der re­to­rik och dra­ma­tur­gi för att be­rö­ra di­na lä­sa­re. Och var­för du ska stry­ka sis­ta ra­den. Pa­trik Lund­berg är ko­lum­nist på Af­ton­bla­det och för­fat­ta­re.

Nytt om språk­vård och skrivregler

En in­tro­duk­tion till dags­ak­tu­el­la språk­vårds­frå­gor och skrivregler. Ola Karls­son är språk­vår­da­re på Språkrå­det och re­dak­tör för Svens­ka skrivregler.

När svens­kan flyt­ta­de hem­i­från

Vad hän­de med språ­ket som svens­ka emi­gran­ter tog med sig till USA? Och hur mår den svens­kan i dag? Jenny Nils­son är do­cent i nor­dis­ka språk på In­sti­tu­tet för språk och folk­min­nen.

Gram­ma­ti­ken som väs­sar skri­van­det

Kun­ska­per om gram­ma­tik kan gö­ra dig till en bätt­re skri­bent och en vas­sa­re språk­vår­da­re. Maia Andréas­son är do­cent i nor­dis­ka språk vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Hur overk­lig ha­de då­ti­den va­rit?

Om någ­ra svens­ka ut­tryck som för­bryl­lar och om osan­no­li­ka tem­pus­for­mer. Kristi­an Blen­se­ni­us är post­dok­tor i nor­dis­ka språk vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Lars-gun­nar An­ders­sonKla­ra Zim­mer­grenPa­trik Lund­berg

Ulf Ben­kelJenny Nils­sonOla Karls­sonMaia Andréas­sonKristi­an Blen­se­ni­us

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.