Ett dels ska­par för­vän­tan

Språktidningen - - Brev - – Carl-ivar Öst­lund

I Språk­tid­ning­en 5/2018 un­der ru­bri­ken ”Låt ut­ta­let sjunga ut” skri­ver Staf­fan Dop­ping: ”Dels tyc­ker jag att svens­ka språ­ket kan va­ra njut­bart att hö­ra; när jag lyss­nar på bok­upp­läs­ning­ar i ra­dio hän­der det att jag fång­as av en­skil­da ord, vo­kal­ljud, pa­u­ser och be­to‍ ning­ar.”

Jag fång­as av den hal­va kon‍ junk­tio­nen dels. I mitt ex­em‍ plar av Svensk språklä­ra he­ter kon­junk­tio­nen dels‍dels. Om jag ser ett dels så för­vän­tar jag mig ett and­ra dels. Här ute­blev det. Har kon­junk­tio­nen för­änd‍ rats un­der årens lopp och i så fall var­för?

Det stäm­mer att det sak­nas ett led här. Ef­ter ett dels för‍ vän­tar man sig ett an­nat dels.

Ingrid Ols­son, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.