” Hon var i en li­ga för sig”

Språktidningen - - Medarbetare -

Hur kom­mer det sig att du som jour­na­list främst skri­ver per­son­por­trätt?

– Jag har ett stort in­tres­se för män­ni­skor. Det är spän­nan­de att få chan­sen att frå­ga om allt möj­ligt. Och det är en ro­lig ut­ma­ning att för­sö­ka fånga es­sen­sen av män­ni­skor och för­med­la den i en text. I det här num­ret por­trät­te­rar du Em­ma Frans. Hur var mö­tet med hen­ne?

– Vi träf­fa­des på ett kafé vid sta­tio­nen i Uppsa­la. Hon bru­kar of­ta sit­ta där och job­ba, och det märk­tes att hon kän­de sig gans­ka hem­ma. Hon viss­te till ex­em­pel vid vil­ka bord det fanns elut­tag. Du har in­te så många fo­ton från di­na mö­ten med kän­da per­so­ner. Var­för tog du en bild med Kjerstin Del­lert?

– När det gäl­ler kän­di­sar var hon i en li­ga för sig. Hon var väl­digt spe­ci­ell. Jag be­sök­te hen­ne i hem­met, ett 1700-tals­hus i Ul­riks­dal. Där ha­de hon en an­sen­lig sam­ling upp­stop­pa­de djur – mest fåg­lar, men även en varg. Det sägs att ett väl in­rett hem speg­lar per­so­nen. Så kän­des det i det här fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.