Svens­ka namn klu­ri­ga i ut­lan­det

Språktidningen - - Medarbetare - – Lin­da Lo­re­son

An­gå­en­de frå­gan i Språk­tid­ning­en 3/2018, om hur ett in­ter­na­tio­nellt fö­re­tag vill skri­va de an­ställ­das mejl‍ adres­ser så att å blir aa, ä blir ae och ö blir oe. Språkrå­det re­kom­men­de­rar att i stäl­let er­sät­ta å och ä med a samt att er­sät­ta ö med o.

Men fö­re­ta­get kan ha tänkt på att med­ar­be­ta­re i ut­lan­det ut­an svensk­kun­ska­per be­hö­ver få för­tyd­li­gat hur ett svenskt namn ska sta­vas ut­an­för e‍pos­ten. Ta Ång­ström som ex­em­pel. Al­ter­na­ti­vet angstrom ger in­te klart be­sked; skul­le det kun­na va­ra Ang‍ strom, Ångstrom el­ler Ang­ström i stäl­let för Ång­ström? Det är in­te lätt att ve­ta ut­an när­ma­re kän­ne­dom om svens­ka per­son‍ namn. Klu­rigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.