Så skiljs as­garv från över­lagt fniss

Språktidningen - - Tecken -

DET GÅR ATT hö­ra skill­nad på ett spon­tant skratt och ett skratt som fram­bring­as mer med­ve­tet. Det­ta fa­sci­ne­rar kog­ni­tions­ve­ta­ren Greg Bry­ant vid Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia.

Det na­tur­li­ga skrat­tet lig­ger hög­re i fre­kvens, ljud­styr­ka och be­står av en se­rie oar­ti­ku­le­ra­de ljud. Det med­vet­na gar­vet, å sin si­da, ska­pas i sam­ma del av hjär­nan som kon­trol­le­rar tung­an‍och läp­par­na. Det­ta skratt kan man allt­så be­trak­ta som en del av språ­ket: det lärs in sam­ti­digt med språk­för­må­gan och pla­ne­ras för att gyn­na kom­mu­ni­ka­tion. Vår för­må­ga att iden­ti‍ fi­e­ra oli­ka ty­per av skratt är ock­så uni­ver­sell, en­ligt Greg Bry­ant, som har prö­vat sa­ken på 884 per­so­ner från 21 län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.