Skol­ver­ket vill att ele­ver ska lä­sa fler språk

Språktidningen - - Tecken -

Re­dan i sex­an ska svens­ka ele­ver kun­na bör­ja lä­sa and­ra språk än eng­els­ka. Dess­utom bör en na­tio­nell språk­stra­te­gi ut­veck­las och ett na­tio­nellt språk­cent­rum in­rät­tas.

Bakom det för­sla­get står Skol­ver­ket. Syf­tet är att få fler att stu­de­ra främ­man­de språk och att ele­ver ska få kun­ska­per i minst två språk utö­ver mo­ders­må­let. För att nå dit vill myn­dig­he­ten dess­utom mins­ka möj­lig­he­ter­na att välja bort mo­der­na språk. Det ska få fler att lä­sa ex­em­pel­vis frans­ka, tys­ka och spans­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.