Lätt­läst­da­gen 2018

En nyt­tig hel­dag för dig som är in­tres­se­rad av språk­forsk­ning, läs­ning och be­grip­lig­het el­ler ar­be­tar med per­so­ner som har be­hov av lätt­läst

Språktidningen - - Tecken -

Kom­pe­tens­ut­veck­ling för dig som mö­ter lä­sa­re med oli­ka be­hov Se­nas­te forsk­ning­en om lätt­läst och språ­kin­lär­ning Ta del av för­fat­ta­res tan­kar om lätt­läst Hand­fas­ta tips att ta med in i var­da­gen

Jak­ten på ett au­ten­tiskt språk

Möt suc­cé­för­fat­ta­ren Jens La­pi­dus i ett sam­tal om hur språ­ket får driv och liv – och be­ty­del­sen av lätt­läst. – Jens La­pi­dus är för­fat­ta­re

Läs­ning mot ohäl­sa

Så kan bib­li­o­te­ra­pi an­vän­das för att job­ba med ung­as psy­kis­ka ohäl­sa ge­nom läs­ning. – Jenny Jä­ger­f­eld är psy­ko­log och för­fat­ta­re

Språ­kin­lär­ning i när­bild

Forsk­ning om läs- och skriv-

ut­veck­ling av­slö­jar vil­ka tex­ter som blir läs­ta – och var­för. – Ca­ri­na Fast är dok­tor i pe­da­go­gik och li­te­ra­cy-fors­ka­re

Förs­ta mö­tet med svens­kan

Om upp­le­vel­sen av att va­ra ny i Sve­ri­ge och om be­ty­del­sen av lätt­läst lit­te­ra­tur. – Ne­g­ra Efen­dic är jour­na­list och för­fat­ta­re

Vår­dad, en­kel och be­grip­lig?

En­ligt spr­å­kla­gen ska oŒent­ligt språk va­ra vår­dat, en­kelt och be­grip­ligt. Men hur gör man?

– Ingrid Ols­son är språk­vår­da­re på Språkrå­det

Djupläs­ning som red­skap

Vägar för att byg­ga läs­gläd­je från grun­den och sätt att ska­pa läs­stra­te­gi­er som va­rar he­la li­vet. – Mary Inge­mans­son är lek­tor på Hög­sko­lan Kristi­an­stad

Kons­ten att skri­va lätt­läst

Sa­ra Lö­ve­stam be­rät­tar om hur hon an­pas­sar si­na eg­na böc­ker till lätt­läst. – Sa­ra Lö­ve­stam är för­fat­ta­re och fö­re­lä­sa­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.