Flos­sa

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Den som flos­sar äg­nar sig åt en po­pu­lär dans.

Att flos­sa har snabbt bli­vit på mo­det. Den­na dans­rö­rel­se går ut på att med knut­na hän­der svänga si­na ra­ka ar­mar från si­da till si­da sam­ti­digt som höf­ter­na vic­kas från si­da till si­da. Vis­sa tyc­ker att rö­rel­sen ser ut som om den ut­förs med hjälp av osyn­lig tand­tråd – och det är ock­så där­i­från den har fått sitt namn. Flos­sa är bil­dat till eng­els­kans floss, ’an­vän­da tand­tråd’. En krö­ni­kör i La­holms Tid­ning be­rät­tar om hur hon först kom i kon­takt med dan­sen: ” Tyd­li­gen har dan­sen bli­vit en flu­ga ef­ter ett ame­ri­kanskt tv‍pro­gram och nu har den spritt sig som en löp­eld över världen. Dan­sen kal­las för flos­sa.”

Aqua­fa­ba – spad från kikär­tor och and­ra balj­väx­ter – kan an­vän­das i mat­lag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.