Fin­spångs­mem

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Fin­spångs­mem är ett hot­fullt bud­skap som sprids i so­ci­a­la me­di­er.

In­om hö­gerex­tre­ma kret­sar har Fin­spång bli­vit sym­bol för en fram­ti­da upp­gö­rel­se med da­gens sam­häl­le. Det fan­ti‍ se­ras om rät­te­gång­ar där po­li­ti­ker, jour­na­lis­ter och and­ra opi­ni­ons­bil­da­re ska stäl­las till svars för på­stått lands­för­rä­de­ri. Fin­spångs‍ me­mer be­står av hot­ful­la kom­bi­na­tio­ner av text och bild där des­sa fan­ta­si­er får sprid­ning i so­ci­a­la me­di­er. Folk­bla­det rap­por­te­rar om en lo­kal motreaktion mot att Fin­spång an­vänds i det­ta sam­man­hang: ”Be­slu­tet att ar­ran­ge­ra en pri­de­fes­ti­val i år togs se­dan oli­ka hö­ger‍ rö­rel­ser bör­jat spri­da de så kal­la­de ’fin­spångs­me­men’.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.