Fak­ta­bas: App för att hit­ta

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

par­ke­rings­plats, kal­lad Papp Syf­te: un­der­lät­ta for­dons­sök­ning på sto­ra par­ke­rings­plat­ser samt op­ti­me­ra be­tald par­ke­rings­tid. Funk­tion: vi­sar for­do­nets plats med gps; iden­ti­fi­e­rar med bi­lens par­ke­rings­sen­so­rer par­ke­rings‍ vak­ters rö­rel­se­möns­ter och ak­ti­ve‍ rar vid be­hov par­ke­rings­tjänst via Ea­sy Park el­ler an­nan ope­ra­tör. Kva­li­tet: max 3 me­ters miss‍ vis­ning av po­si­tion. 2 pro­cent mis­sad par­ke­rings­vakt. 6 pro­cent fals­ka alarm, vil­ket med nor­ma­la par­ke­rings­av­gif­ter och vi­tes­be­lopp ger ett klart po­si­tivt net­to. Ap­pli­ka­tio­nen är lag­lig i samt­li­ga Eu‍län­der. Sys­tem­krav: 1. Bi­len har par­ke­rings­sen­so­rer som kan om­kopp­las så att de fun­ge­rar även med av­sla­gen tänd­ning. 2. Den smar­ta te­le­fo­nen ska ha påsla­gen gps‍funk­tion. 3. Te­le­fo­nen ska ha en par­ke­rings­app.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.