Tre text‍ va­ri­an­ter

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

In­for­ma­ti­va tex­ten: Jo, den är lag­lig – än så länge. Papp är en app vars hu­vud­sak­li­ga funk­tion är att bi­len med si­na par­ke­rings­sen­so­rer ska kun­na av­gö­ra om par­ke­rings­vak­ter är i rö­rel­se. I det lä­get – och först då – på­bör­jas par­ke­ring via Ea­sy Park. De fles­ta par­ke­ring­ar blir allt­så gra­tis. (Tänkt pub­li­ce­ring: No­tis i fack­tid­ning.)

Käns­lo­tex­ten: Okej, det skrivs en del om en kom­man­de app som ska he­ta Papp. Med den här ap­pen ska man med hjälp av gps en­kelt kun­na hit­ta sin bil även på sto­ra par­ke­ring­ar. Man ska även kun­na se om par­ke­rings­vak­ter rör sig runt bi­len. Hur bra vo­re det in­te att kun­na ful­par­ke­ra ut­an att be­ta­la och se­dan ha möj­lig­het att li­te snabbt be­ta­la par­ke­ring­en i te­le­fo­nen om en par­ke­rings­vakt dy­ker upp? (Tänkt pub­li­ce­ring: per­son­lig blogg.)

På­ver­kan­s­tex­ten: Lu­ra Lisa – den smar­ta par­ke­rings­ap­pen. Är du trött på dy­ra p-bö­ter ba­ra för att du är någ­ra mi­nu­ter sen? Tänk om det fanns ett sätt att lig­ga ett steg fö­re par­ke­rings­vak­ter­na … Med da­gens teknik är det möj­ligt! Lu­ra Lisa är ap­pen som upp­täc­ker vak­ter­na in­nan de upp­täc­ker din bil. (Tänkt pub­li­ce­ring: an­nons­text.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.