FAK­TA OM EM­MA FRANS

Språktidningen - - Porträtt -

Är:

dok­tor i epi­de­mi­o­lo­gi, som stu­de­rar psy­ki­a­tris­ka sjuk­do­mar, vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, ve­ten­skaps‍ kom­mu­ni­ka­tör, fö­re‍ lä­sa­re, skri­bent i Svens­ka Dag­bla­det un­der vin­jet­ten Ve­ten­skaps‍kol­len och ve­ten­skap­s­ex­pert i SVT:S Mor­gon­stu­di­on, där hon gör för­kla­ran­de vi­de­or, ”ex­plai­ners”, på nä­tet.

Ak­tu­ell:

med bo­ken Larm­rap­por­ten – att skil­ja ve­ten­skap från trams, som kom­mer ut som ljud­bok och poc­ket i höst.

Bor:

i Uppsa­la

Fa­milj:

ma­ken Hans Ahl­berg, dot­tern Kla­ra, 9, och

so­nen Val­ter, 6,5.

Brot­tas med:

hur myc­ket sveng­els­ka man egent­li­gen får an­vän­da i en text. ”Min in­sti­tu­tion är väl­digt in­ter­na­tio­nell, och in­om me­di­cin an­vän­der man sig myc­ket av eng­els­ka lånord. Men jag mär­ker att Svens­ka Dag­bla­det in­te tyc­ker om när jag an­vän­der för många eng­els­ka ut­tryck.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.