La­gen som styr va­let av namn

Språktidningen - - Gatusmarta Fakta -

Vid namn­giv­ning av ga­tor bör kom­mu­ner­na föl­ja så kal­lad god ort­namns­sed (Kul­turmil­jö­la­gen kap 1. § 4.) •Häv­dvun­na ort­namn änd­ras in­te ut­an star­ka skäl. •Ort­namn i öv­rigt sta­vas en­ligt ve­der­tag­na reg­ler för språkrik­tig­het, om in­te häv­dvun­na stav­nings­for­mer ta­lar för an­nat. •På­ver­kan på häv­dvun­na namn be­ak­tas vid ny­bild­ning av ort­namn. •Namn på svens­ka, sa­mis­ka, fins­ka och meän­ki­e­li ska an­vän­das på skylt­ning och kar­tor i fler­språ­ki­ga om­rå­den. •Namn som god­känts av Lant­mä­te­ri­et ska i stat­lig och kom­mu­nal verk­sam­het an­vän­das i sin god­kän­da form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.