En väg el­ler en ga­ta?

Språktidningen - - Gatusmarta Fakta -

Vid namn­giv­ning av nya ga­tor är det ibland svårt att va­ri­e­ra ef­ter­le­den. Här får namn­be­re­da­ren va­ra li­te klu­rig. Vad pas­sar in i om­rå­det? Vil­ka ef­ter­led har an­vänts ti­di­ga­re?

Här är någ­ra ex­em­pel på hur man kan sig­na­le­ra adres­sens ka­rak­tär och funk­tion:

Ga­ta an­ses of­ta li­te mer stads­be­to­nat än väg, men bå­da är van­li­ga.

Gränd är en smal ga­ta som går in mel­lan kvar­ters­be­byg­gel­se, of­ta en åter­vänds­ga­ta.

Gång och stig kan an­vän­das för gång‍ vägar el­ler bil­fria ga­tor.

Stråk kan va­ra lämp­ligt för långa cy­kel­vä­gar ge­nom kom­mu­nen.

En slinga kan va­ra en run­dad vil­la­ga­ta där hu­sen är pla­ce­ra­de så att man kan åka runt som i en slinga.

Ter­rass an­vänds där det finns en na­tur­lig el­ler ska­pad ter­rass­bild­ning.

Plats kan an­vän­das där torg är för stort, bå­da kan an­vän­das för öpp­na bil­fria plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.