Här är vi.

Språktidningen - - Gatusmarta Fakta -

Nya Gu­i­nea är värl­dens näst störs­ta ö med en yta på 785 000 kvadrat­kilo­me­ter. Nya Gu­i­nea har om­kring 12 mil­jo­ner in­vå­na­re. Av des­sa bor två tred­je­de­lar i Pa­pua Nya Gu­i­nea, den själv­stän­di­ga stat som om­fat­tar öst­ra Nya Gu­i­nea och en rad and­ra öar. Lan­det är till ytan nå­got stör­re än Sve­ri­ge. Väst‍ pa­pua, på öns väst­ra si­da, är se­dan 1963 en in­do­ne­sisk pro­vins. Dess­förin­nan var den en ne­der­ländsk ko­lo­ni. På ön finns när­ma­re 1 000 et­nis­ka grup­per.

Nya Gu­i­nea har va­rit be­fol­kat i om­kring 50 000 år. Öbor­na tros här­stam­ma från Ki­na, och de an­tas ha läm­nat det asi­a­tis­ka fast­lan­det ge­nom att i etap­per‍ ta sig till Nya Gu­i­nea via Tai­wan, Filippinerna och In­do­ne­si­en. Men det var först för cir­ka 10 000 år se­dan som Nya Gu­i­nea se­pa­re­ra­des från Austra­li­en i sam­band med att Tor­res sund över­sväm­ma­des.

De fles­ta stör­re stä­der­na på Nya Gu­i­nea finns längs kus­ter­na. De­lar av hög‍ lan­det är otill­gäng­ligt. Of­ta är flyg en­da möj­lig­he­ten att re­sa mel­lan oli­ka plat­ser i in­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.