Ing­et möns­ter för en el­ler ett

Språktidningen - - F+s -

Är lånord i svens­kan of­ta­re t- ord än n- ord?

– Yan

Nej, det finns ing­et så­dant möns­ter för lånord. Man bru­kar räk­na med att cir­ka 70 pro­cent av al­la sub­stan­tiv i svens­kan är n- ord, och det är rim­ligt att an­ta att lånor­den föl­jer un­ge­fär sam­ma möns­ter. Bland lånord som vi haft med på ny­ords­lis­tan de se­nas­te åren finns en fidget spin­ner, en sel­fie, en/ett cosplay.

När ett ord lå­nas in så bör­jar det an­vän­das an­ting­en som ett n- ord el­ler ett t- ord. Ibland väx­lar bru­ket – till ex­em­pel har det dis­ku­te­rats om det he­ter en tweet el­ler ett tweet. Så små­ning­om bru­kar en av for­mer­na ”vin­na”, och när or­det se­na­re blir så van­ligt att det kom­mer in i ord­lis­tor tit­tar re­dak­tio­nen‍of­tast på bru­ket och väl­jer den van­li­gas­te for­men.‍ibland re­kom­men­de‍ ras en mind­re van­lig form för att den bätt­re föl­jer ett eta­b­le‍ rat språk­ligt möns­ter.

I Svens­ka Aka­de­mi­ens ord‍ lis­ta finns nu for­men en tweet, trots att många fort­fa­ran­de sä­ger ett tweet.

Värt att hål­la i min­net när det gäl­ler ge­nus på lånord är dock att de fles­ta in­te är di­rek­ta‍lån, som tweet. Många över­sätts el­ler om­for­mas för att pas­sa bätt­re in i det svens­ka‍språk­sy­ste­met. Ny­ord som ett klick­fis­ke och en klic­ko­kra­ti har där­för sam­ma ge­nus som ett fis­ke och en de­mo­kra­ti. Ingrid Ols­son, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.