Tilli­ka går det bra med och

Språktidningen - - F+s -

Är det fel att skri­va och tilli­ka i en me­ning som den­na? ”En fram­gångs­rik mo­de­de­sig­ner och tilli­ka en­sam­stå­en­de mam­ma.”‍ Jag ser att tilli­ka skrivs bå­de med och ut­an och, så jag und­rar om bå­da fun­ge­rar el­ler om ett al­ter­na­tiv är fel. – Erik

Tilli­ka kan skri­vas bå­de med och ut­an och, pre­cis som de ord som tilli­ka kan er­sät­tas med: ock­så, ut­om det­ta, där­jäm­te och så vi­da­re. När och in­te sätts ut an­vänds ett kom­ma i stäl­let. Va­let av och el­ler kom­ma har med för­hål­lan­det mel­lan sat­ser­na att gö­ra, in­te egent‍li­gen med or­det tilli­ka. I prak‍ti­ken är det dock myc­ket van­ligt att tilli­ka an­vänds di­rekt ef­ter kom­ma, ut­an ett fö­re­gå­en­de och: ”En fram­gångs­rik mo­de­de­sig­ner, tilli­ka en­sam­stå­en­de mam­ma.” Ola Karls­son, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.