Fö­re­tag för­skö­nar med grön­mål­ning

Språktidningen - - F+s -

Finns det nå­gon eta­ble­rad svensk mot­sva­rig­het till den eng­els­ka ter­men green‍ washing? – Ma­lin

Gre­en­washing in­ne­bär att fö­re­tag som syss­lar med mil­jö­far­lig el­ler mind­re mil­jö­vän­lig verk­sam‍ het för­sö­ker ska­pa en bild av sig som mil­jö­vän­li­ga ge­nom bland an­nat mark­nads­fö­ring.

Ter­men grön­mål­ning ver­kar ha fått mest sprid­ning. And­ra ter­mer som fö­re­kom­mer är grön­tvätt­ning och grön­tvätt. Men vi fö­re­slår grön­mål­ning som ju ock­så har den för­de­len att den lik­nar skön­mål­ning. Katja Hall­berg, Ter­mi­no­lo­gi­cent­rum TNC

Mil­jö­bo­var kan för­sö­ka grön­må­la bil­den av den eg­naverk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.