Räk­na in­te med en mas­sage

Språktidningen - - F+s -

Jag har länge sökt ef­ter plu­ral­for­men för or­det mas­sage men hittar den in­te nå­gon­stans. Kan ni hjäl­pa mig? – Hans

Mas­sage be­trak­tas of­ta som ett oräk­ne‍ bart sub­stan­tiv; man ta­lar hell­re om li­te el­ler myc­ket mas­sage än om en el­ler fle­ra. Det finns ing­en plu­ral­form an­gi­ven i ord­lis­tor­na.

Vill man ta­la om mas­sage i plu­ral, till ex­em­pel för att be­teck­na oli­ka sti­lar el­ler ses­sio­ner, går det att an­vän­da mas­sa­ger, men tyd­li­ga­re är att gö­ra en sam­man­sätt­ning med det som av­ses: mas­sage‍ sti­lar, mas­sa­ge­ti­der, mas­sage‍ be­hand­ling­ar och så vi­da­re. Ingrid Ols­son, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.