Att stop­pa sho­wen kan va­ra då­ligt

Språktidningen - - F+s -

Som lånord i svens­ka ver­kar det eng­els­ka or­det showstop­per ut­an un­dan­tag an­vän­das om nå­got ne­ga­tivt. Men min min­nes­bild från mi­na år i New York är pre­cis tvärtom. Kan ni klar­gö­ra? – Mi­chael

Showstop­per har fun­nits i ame­ri­kansk eng­els­ka se­dan bör­jan av 1900-ta­let och syf­ta­de först på ett num­mer el­ler en ar­tist som fick långa applå­der, vil­ket för‍an­led­de ett till­fäl­ligt av­brott i fö­re­ställ­ning­en; där­ef­ter ut­vid­ga­des an­vänd­ning­en till att be­skri­va lyc­ka­de klä­des­plagg, maträt­ter och an­nat: The Pe­ach Sor­bet is a showstop­per. Den po­si­ti­va be­ty­del­sen är fort­fa­ran­de klart van­li­gast på eng­els­ka. Men från och med 1960-ta­let an­vänds or­det ock­så på ett an­norlun­da sätt in­om bland an­nat oli­ka teknik‍om­rå­den, näm­li­gen om nå­got som är så då­ligt att det stop­par en ak­ti­vi­tet el­ler pro­cess, of­ta för gott: To­day the Chal­leng­er ac­ci­dent pro­bably would ha­ve be­en a showstop­per. Om din ob­ser­va­tion stäm­mer ver­kar det va­ra den­na se­na­re be­ty­del­se som har lå­nats in i svens­kan. Hans Lin­dquist, Mal­mö uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.