Sär­skriv­ning gäl­ler till slut

Språktidningen - - F+s -

Jag är i nor­ma­la fall ing­en vän av sär­skriv­ning­ar. Men på sisto­ne har jag läst hop‍skriv‍ning­ar som känns väl­digt kons­ti­ga, ex­em­pel­vis or­det till­slut. Det av­ser då in­te att man till­slu­ter nå­got, ut­an att nå­got till ex­em­pel ord­na­de sig till­slut. Är så­da­na hop‍skriv‍ning­ar verk­li­gen okej?

– Kerstin

Den hop­skriv­ning som du tar upp blir van­li­ga­re, men vi re­kom­men­de­rar att man skri­ver isär: till slut. Det är ju tyd­ligt att det är en skill­nad i ut­tal mel­lan till­slut som i till­slut på­sen och till slut som i det ord­na­de sig till slut. Det finns and­ra ord­för­bin­del­ser där hop­skriv­ning är eta­ble­rat nu­me­ra, även om de ur­sprung‍ li­gen skrevs isär, till ex­em­pel idag i stäl­let för i dag. Det är möj­ligt att till slut ock­så kom­mer att skri­vas ihop i fram­ti­den, men vi är in­te rik­tigt där än. Sofia Ting­sell, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.