En dansk di­a­lekt med svens­ka drag

Språktidningen - - F+s -

Jag var på Born­holm i som­ras. På stads‍ mu­se­et i Rön­ne lyss­na­de vi på born­holmsk di­a­lekt. De­ras ord­val var in­te sär­skilt likt van­lig dans­ka, och sats­me­lo­din påmin­de om svens­ka med skåns­ka in­slag. Vad är det här för di­a­lekt?

– Pe­ter

Man bru­kar räk­na born­holms­kan till de öst­dans­ka di­a­lek­ter­na och dit kan man ock­så fö­ra åt­minsto­ne äld­re skåns­ka. Det är verk­li­gen myc­ket som är ”odanskt” med den tra­di­tio‍ nel­la di­a­lek­ten på Born­holm. Bland an­nat har de mjukt ut­tal av g och k fö­re främ­re vo­kal och in­fi­ni­tivän­del­ser på -a (som i svens­ka men in­te som i dans­ka). Dess­utom av­vi­ker born­holmsk sats­me­lo­di onek­li­gen från den man of­tast bru­kar mö­ta i Dan­mark. Så­vitt jag vet har born­holms­kan emel­ler­tid in­te det ac­cent‍ sy­stem som många svens­ka och nors­ka di­a­lek­ter har, där man skil­jer mel­lan an­den som sim­mar och an­den i flas­kan ba­ra ge­nom ton­höj­der. Det ha­de an­nars kun­nat för­kla­ra ”me­lo­dis­ka” lik­he­ter. Erik Mag­nus­son Pet­zell, Di­a­lekt-, namn- och folk­min­ne­sar­ki­vet i Gö­te­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.