Trapp­steg kan va­ra plan­steg

Språktidningen - - F+s -

Hur ly­der er de­fi­ni­tion av ett trapp­steg?

– Victo­ria

Vi har ing­en de­fi­ni­tion på trapp­steg i vå­ra sam­ling­ar men or­det fö­re­kom­mer som över­term i de­fi­ni­tio­ner­na av plan­steg och sätt­steg i vår ord­lis­ta Plan‍ och bygg­ter­mer (TNC 95). Här de­fi­nie­ras plan­steg som ’trapp­stegs ho­ri­son­ta­la del el­ler öv­re yta’ och sätt­steg som ’trapp­stegs ver­ti­ka­la del el­ler främ­re yta’. Ut­i­från des­sa de­fi­ni­tio­ner drar jag slut­sat­sen att ett trapp­steg ut­görs av ett plan­steg och ett sätt­steg. Men or­det trapp­steg an­vänds of­ta i all­män­språ­ket för det som in­om bygg­fack­språ­ket be­nämns plan­steg. Det kan va­ra bra att kän­na till att man i bygg­fack­språ­ket i vis­sa fall be­hö­ver va­ra mer pre­cis och just kun­na skil­ja des­sa två de­lar av trapp­ste­get åt. Katja Hall­berg, Ter­mi­no­lo­gi­cent­rum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.