Tys­kor­na har oklart ur­sprung

Språktidningen - - F+s -

Vil­ket ur­sprung har ort­nam­net Tys­kor­na i när­he­ten av Troll

hät­tan? – Bim­mi

Jag kan dessvär­re in­te ge dig en sä­ker tolk­ning när det gäl­ler nam­net Tys­kor­na. I Älvs­borgs län finns det fler namn som bör­jar på Tysk‍ och ibland har man tol­kat det som in­ne‍ hål­lan­de ett per­son­namn of­ta ett sol­dat­namn, ibland som in­ne­hål­lan­de na­tio­na­li­te­ten tysk, men li­ka of­ta har man in­te kun­nat ge nå­gon för­k­la‍ ring till nam­net. Nam­net Tys­ke­bac­ken i Vä­ne hä­rad kan va­ra in­tres­sant i sam­man‍ hang­et. Det tol­kas näm­li­gen som in­ne­hål­lan­de or­det tysk ( e)gran som var ett väst­götskt ord för ’lärk­träd’, vars frön im­por­te­ra­des från Tyskland.

Om man för­ut­sät­ter att nam­net från bör­jan åsyf­ta­de ägo­mark är det in­te alls kon‍ stigt om skogs­om­rå­det, äng­en el­ler åk­rar­na har namn­gi­vits ef­ter träd som har vux­it på el­ler vid plat­sen. Kans­ke har nå­got lik­nan­de skett i Tys­kor­na i Troll­hät­tan. Sam­ti­digt ver­kar om­rå­dets äga­re ha kopp­ling­ar till Tyskland, och kans­ke har det helt en­kelt fun­nits just tys­kor som bott där. Namn‍ tolkningar blir of­ta osäk­ra ef­tersom namn­giv­ning kan gå till på så många oli­ka sätt. Elin Pihl, Namnar­ki­vet i Uppsa­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.