Fler kom­mer att skri­va buc­ket­list

Språktidningen - - F+s -

Hur skri­ver man det eng­els­ka or­det buc­ket list i en svensk text? Ska det skri­vas ihop till buc­ket­list? – Johanna

Det är van­ligt att så­da­na här fas­ta, fleror­di­ga ut­tryck bör­jar skri­vas ihop i ett ord i svens­kan när det blir li­te mer eta­ble­ra­de. (Sam­ma ut­veck‍ ling sker fak­tiskt of­ta även i eng­els­kan.) Det be­ror myc­ket på eta­ble­rings­grad och fre­kvens, men ock­så på om vi upp­le­ver ut­tryc­ket som ”hem­tamt” el­ler mest som ett främ­man­de ord som vi till­fäl­ligt lå­nar in.

Buc­ket list har bli­vit rätt eta­ble­rat i svens­kan de se­nas­te åren, och san­no­likt kom­mer det där­för att skri­vas ihop allt­mer. Av de fle­ra tu­sen träf­far på or­det som jag får i Me­di­e­ar­ki­vet (en da­ta­bas med press­tex­ter) är cir­ka en fjär­de­del hop­skriv­na, men or­det är ju in­te så gam­malt i svens­kan än­nu.

Jag miss­tän­ker att va­let mel­lan hop‍ och sär­skriv‍ ning ock­så kan va­ri­e­ra en del be­ro­en­de på det språk‍ li­ga sam­man­hang­et. När det fö­re­kom­mer fri­ståen­de, till ex­em­pel i en ru­brik, är det san­no­likt of­ta­re sär­skri­vet (”Buc­ket list: Det här ska du gö­ra in­nan du dör”) än när det pa­ras med oli­ka be­stäm‍ nings­ord ( en buc­ket­list el­ler min buc­ket­list). Jag hittar ock­så rätt många fall av för­svensk‍ ning­ar med lis­ta i be­stämd form, buc­ket­lis­tan, och där är rim­li­gen ba­ra hop­skriv­ning möj­ligt.

En yt­ter­li­ga­re möj­lig­het är för­stås att an­vän­da ett svenskt ut­tryck, om man tyc­ker det pas­sar i sam­man­hang­et: måste­lis­ta, döds­lis­ta, att‍gö­ra‍ lis­ta et­ce­te­ra, be­ro­en­de på vad som ska be­to­nas. Ola Karls­son, Språkrå­det

En buc­ket­list kan be­stå av sa­ker som ska hin­nas med fö­re dö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.