Till är bäst i frå­ga om till­be­hör

Språktidningen - - F+s -

Jag och kol­le­ger­na är li­te kon­fun­de­ra­de. Ska vi skri­va för el­ler till i ex­em­pel som ”till­be­hör till/för disk­ma­ski­ner”, ”mun­styc­ken till/för gashäl­lar” och ”ut­rust­ning till/för trä­golv”? Finns det nå­gon re­gel? – Ma­de­le­i­ne

Bå­de för och till är tänk­ba­ra pre­po­si­tio‍ ner i al­la de ex­em­pel du frå­gar om. In­te i nå­got fall hand­lar det allt­så om att ni skul­le gö­ra fel om ni väl­jer den ena el­ler den and­ra pre­po­si­tio‍ nen.

Det går in­te att for­mu­le­ra nå­gon ge­ne­rell re­gel för när man an­vän­der till och när man an­vän­der för, men ut­i­från de ex­em­pel du ger kan jag for­mu­le­ra någ­ra väg­le­dan­de prin­ci­per för for­mu­le­ring­ar av det här sla­get:

Välj pre­po­si­tion ut­i­från an­vänd­nings­mönst­ret för det spe­ci­fi­ka or­det i de fall det är möj­ligt. Det tyd­li­gas­te fal­let bland era ex­em­pel är till­be­hör till disk­ma­ski­ner. Till är ett van­li­ga­re, och där­med mer stör­nings­fritt, al­ter­na­tiv än för när man pra­tar om till­be­hör.

An­vänd hell­re till när det hand­lar om en tyd­lig kopp‍ ling till en kon­kret pryl (till ex­em­pel att man skru­var på en del på pry­len): till­be­hör till disk­ma­ski­ner, mun­styc­ken till gashäl­lar.

An­vänd hell­re för när det hand­lar om att kopp­la nå­got till nå­gon form av ak­ti­vi­tet: ut­rust­ning för ( be­hand­ling av) trä­golv. Lisa Ru­de­beck, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.