Svens­ka på grund av eng­els­ka

Språktidningen - - F+s -

Jag har hört ett nytt ut­trycks­sätt på svens­ka ny­li­gen: Jag gjor­de det på grund av dum i hu­vu­det. Finns det­ta på eng­els­ka? Det kans­ke kom­mer där­i­från? – Ann-so­fie

En lik­nan­de kon­struk‍ ti­on har fak­tiskt dykt upp i eng­els­kan de se­nas­te åren. Nor­malt kan becau­se föl­jas av of + sub­s­tan‍ tiv: The crops are low becau­se of the drought, el­ler en sats: I was la­te becau­se I had to do the dishes.

Nu har emel­ler­tid becau­se ut­veck­lats till en pre­po­si­tion ut­an of, så att man kan se ut‍ tryck som: But Io­wa still wants to sell eggs to Ca­li­for­nia, becau­se mo­ney. Dess­utom fö­re­kom­mer‍ becau­se + ad­jek­tiv: I took the car becau­se stu­pid. Det sis­ta mot­sva­rar ju det svens­ka på grund av dum i hu­vu­det. Man har spe­ku­le­rat om att kon­struk­tio­nen har upp­stått på in­ter­net, och det är väl in­te otro­ligt att svens­kan har på­ver­kats av eng­els­kan i det här fal­let. Hans Lin­dquist, Mal­mö uni­ver­si­tet

Språk­tid­ning­en sam­ar­be­tar i Frå­gor & Svar med språk‍ vår­da­re, fors­ka­re och ter­mi­no­lo­ger vid Ter­mi­no­lo­gi­cent­rum‍ TNC, Mal­mö uni­ver­si­tet, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet‍samt In­sti­tu­tet för språk och folk‍min­nen‍ och dess av­del­ning­ar Di­a­lekt-, namn- och folk‍min­ne­sar­ki­vet i Gö­te­borg, Di­a­lekt- och folk‍min­nes‍‍ar­ki­vet i Uppsa­la, Namn‍ar­ki‍vet i Uppsa­la och Språk‍rå­det i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.