En på­min­nel­se om Sam­my Da­vis Jr.

Språktidningen - - Brev -

Se­dan be­gyn­nel­sen är jag en hän­gi­ven pre­nu­me­rant. Ar­ti­keln ”Var­ning för käns­ligt in­ne­håll” i 7/2018 är ange‍ lä­gen. Jag på­min­ner mig ome­del­bart ett ci­tat till­skri­vet Sam­my Da­vis Jr. (”kom­pis” med bland an­nat Frank Si­nat­ra och De­an Mar­tin), när han blev till­frå­gad om sitt han­di­kapp i golf: ”Jag är svart, en­ögd och ju­de.”

– Pe­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.