He­den­hös är ing­et ar­gu­ment

Språktidningen - - Brev -

”Som pro­no­men har man va­rit köns‍ ne­utralt se­dan forn­svensk tid.” Det­ta lä­ser jag i Cat­ha­ri­na Grün­baums krö­ni­ka i Språk­tid­ning­en 7/2018. Men är det­ta verk­li­gen ett ar­gu­ment för ett fort­satt bruk av man som en könsneu‍ tral va­rel­se? Som om ing­et ha­de hänt med språk och ge­nus se­dan forn­ti­den?

Mäns rätt att för­fo­ga över kvin­nors krop­par har ock­så va­rit i bruk se­dan ur­min­nes ti­der. Men kom och an­vänd det som ar­gu­ment för att häv­da den rät­ten i dag, den som vill bli ta­gen på all­var! Att man­ligt kö­na­de ord och be­grepp har setts som könsne­utra­la, me­dan kvinn­li­ga ord och be­grepp har mar­ke­rat kön, är väl än­då ett av pro­ble­men med ut­tryck som – opro­ble­ma­ti­se­rat – följt med se­dan ”he­den­hös”?!

– Ag­ne­ta Lejd­ham­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.