Cen­tral med s kvar på slu­tet

Språktidningen - - Medarbetare -

När jag läs­te ar­ti­keln ”Vä­gar till frukt­ba­ra ga­tu­namn” i 7/2018 blev jag påmind om en no­tis i 2/2018 om hur ele­ver stred för ett ge­ni­tiv‍s i nam­net Härnö­sands gym­na­si­um. Där ges bil­den att kom­mu­nen gett järn­vägs­sta­tio­nen nam­net Härnö­sand cen­tral. Det­ta är en ren fel­ak­tig­het. Tra­fik­plats‍ namn vid järn­vä­gen fast­ställs av Trans­port­sty­rel­sen. Som en jäm­fö­rel­se med ar­ti­keln om ga­tu­namn han­te­ras tra­fik‍ plats­namn en­ligt föl­jan­de:

In­fra­struk­tur­för­val­ta­ren för den järn­väg där ett tra­fik‍ plats­namn ska tas i bruk sam‍ rå­der med bland an­nat be­rörd kom­mun, läns­sty­rel­se, Lant‍ mä­te­ri­et, re­gi­o­na­la kol­lek­tiv‍ tra­fik­myn­dig­he­ter samt be‍ rör­da järn­vägs­fö­re­tag. I fal­let med Härnö­sands cen­tral lyf­te Härnö­sands kom­mun öns­ke‍ må­let till Tra­fik­ver­ket (in­fra‍ struk­tur­för­val­ta­ren) att by­ta namn på Härnö­sands sta­tion till Härnö­sand cen­tral. Namn‍ for­men Härnö­sands sta­tion var en ren miss­upp­fatt­ning från kom­mu­nens si­da. Det kor­rek­ta nam­net på järn­vägs­sta­tio­nen var Härnö­sand.

Ef­ter sam­råd skic­kas namn‍ för­sla­get till Trans­port­sty­rel‍ sen för fast­stäl­lan­de. I fal­let med Härnö­sands cen­tral fast­ställ­des 2014 nam­net med ett ge­ni­tiv‍s.

Min giss­ning är att Härnö‍ sands kom­mun trot­sar be­slu­tet och fort­sät­ter mark‍ nads­fö­ra järn­vägs­sta­tio­nen med den inkor­rek­ta namn‍ for­men ut­an ge­ni­tiv‍s.

– Jim­my Håk­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.