” Helt sä­ker kan man ald­rig va­ra”

Språktidningen - - Medarbetare -

Du fors­kar om text­klas­si­fi­ce­ring med hjälp av da­tor. Går det att pric­ka in ex­akt vem som har skri­vit ett ano­nymt do­ku­ment?

– Det be­ror på om­stän­dig­he­ter­na. I vis­sa fall är det gans­ka lätt, i and­ra är det väl­digt svårt. Helt sä­ker kan man ald­rig va­ra, ef­tersom det in­te finns nå­got fa­cit. Finns det an­nat som man kan va­ra mer sä­ker på?

– En del sa­ker är lät­ta att gö­ra med da­torn, som att av­gö­ra vil­ket språk en text är skri­ven på. Du har ett stort mu­sik­in­tres­se ock­så. Vil­ka är be­rö­rings­punk­ter­na mel­lan mu­si­ken och text­forsk­ning­en?

– Mu­sik är ju ock­så på sätt och vis ett språk. Det finns lik­nan­de me­to­der för att lå­ta da­torn gis­sa vem som har skri­vit en me­lo­di, och till och med skri­va nya me­lo­di­er i sam­ma stil. Jag har ock­så fors­kat på att lå­ta da­torn au­to­ma­tiskt ton­sät­ta en text.

På si­dan 24 skri­ver Niklas Ze­ch­ner om textklas­si­fi­ce­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.