Skam väs­sar norsk språk‍ för­stå­el­se

Språktidningen - - Tecken -

Dans­ka ung­do­mar som har tit­tat på den nors­ka tv­se­ri­en Skam är bätt­re än and­ra dans­kar på att för­stå bå­de ta­lad och skri­ven nors­ka. Det vi­sar en stu­die ut­förd av Ka­ro­li­ne Las­sen, språk­ve­ta­re vid uni­ver­si­te­tet i År­hus.

När Skam sän­des för någ­ra år se­dan, bör­ja­de plöts­ligt unga utan­för Nor­ge att snap­pa upp den nors­ka slang som an­vän­des i se­ri­en. Så var det bland an­nat i Dan­mark. Un­der en kor­ta­re pe­ri­od an­vän­de många dans­ka ung­do­mar ord som serr, ’se­ri­öst’, och dust, ’dum’. Även om se­ri­en nu är ned­lagd kan den än­då ha bi­dra­git till för­bätt­rad nor­disk grann­språk­för­stå­el­se, nå­got som an­nars är på ned­gång. Ka­ro­li­ne Las­sens un­der­sök­ning vi­sar att de ung­do­mar som ha­de sett se­ri­en med norsk text ha­de lät­tast att för­stå nors­ka. Läs om sam­nors­kans upp‍ gång och fall på si­dan 52.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.