Kär­leks­ro­ma­nen tar njut­nings­full re­vansch

Språktidningen - - Tecken -

TANTSNUSK! Kär­leks­ro­ma­ner har ald­rig stått högt i kurs. Men nu bör­jar de få upp­rät­tel­se, häv­dar saj­ten forsk­ning.se. Nu­me­ra kal­las gen­ren ro­man­ce, även i Sve­ri­ge, och den ny‍ bil­da­de Ro­man­ce­a­ka­de­min vill ”främ­ja ro­man­ce”, bå­de läsan­de och skri­van­de i gen­ren.

Em­ma Bo­va­ry i ro­ma­nen Ma­da­me Bo­va­ry (1856) är en ti­dig var­ning för ro­man­tisk läs­ning, en­ligt ge­nus­ve­ta­ren Elin Ab­ra‍ hams­son, Stock­holms uni­ver­si­tet. Em­ma Bo­va­ry ”för­lä­ser sig på kär­leks­ro­ma­ner, bör­jar dröm­ma om spän­ning och flärd, och fin­ner sig där­för ald­rig rik­tigt i ett mått­fullt bor­ger­ligt fa­mil­je­liv”.

Elin Abra­hams­son jäm­för med kri­ti­ken mot ona­ni, som ock­så har be­trak­tats som upp­hov till aso­ci­a­li­tet och känslo­mäs­si­ga över­drif­ter. Elin Abra­hams­son me­nar att man kan se läs­ning­en av ro­man­ce som en form av själs­lig ona­ni. Ett nu­ti­da ex­em­pel är den bäst­säl­jan­de ro­ma­nen Fifty sha­des of grey från 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.