Klan­röst­ning

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Klan­röst­ning är när en grupp rös­tar på ett visst par­ti.

Den even­tu­el­la fö­re­koms­ten av klan­röst­ning blev fö­re­mål för de­batt ef­ter va­let. Som­li­ga de­bat­tö­rer häv­da­de att det fanns tyd­li­ga tec­ken på att vis­sa et­nis­ka grup­per när­mast en­häl­ligt rös­ta­de på vis­sa par­ti­er. And­ra an­såg att det sna­ra­re rör­de sig om ett gam­malt fe­no­men, som i prak­ti­ken var sy­no­nymt med klass­röst­ning, allt­så att det finns en stark kopp­ling mel­lan par­ti­sym­pa‍ ti­er och sam­hälls­klas­ser.

So­fie Löwen­mark tog upp dis­kus­sio­nen i en ar­ti­kel i Ex­pres­sen: ”Skärm­dum­par med re­sul­tat från en­skil­da val‍ di­strikt har skic­kats runt som ett för­ment be­vis på klan­röst‍ ning. Det är ba­ra för­doms­fullt. Klan­röst­ning kän­ne­teck­nas sna­ra­re av att oli­ka et­nis­ka grup­per rös­tar på oli­ka par­ti­er – in­te att en stor ma­jo­ri­tet i ett mång­kul­tu­rellt om­rå­de rös­tar li­ka­dant.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.