Kli­mat­po­si­tiv

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Den som är kli­mat­po­si­tiv bi­drar till att mins­ka ut­släp­pen.

Åt­skil­li­ga fö­re­tag, kom­mu­ner och and­ra strä­var ef­ter att va­ra kli­mat­neu‍ tra­la. I prak­ti­ken be­ty­der det att de kom­pen­se­rar för al­la ut­släpp. Men en kli­mat­po­si­tiv verk­sam­het går ett steg läng­re ge­nom att till ex­em­pel plan­te­ra mer träd än vad som be­hövs för att bin­da de ut­släpp som ska­pas. Svens­ka Dag­bla­det be­rät­tar om hur Uppsa­la kom­mun, i sam­ar­be­te med bland an­nat uni­ver­si­tet och nä­rings­liv, vill främ­ja håll­bar ut­veck­ling: ”Till­sam­mans sam­ver­kar de mot ett fos­sil­fritt och för­ny­bart Uppsa­la 2030 och en kli­mat­po­si­tiv kom­mun 2050.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.