Bo­kashi

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Bo­kashi är ett al­ter­na­tiv till tra­di­tio­nell kom­po­ste­ring.

Den ja­pans­ka tek­ni­ken bo­kashi väx­er i po­pu­la­ri­tet i Sve­ri­ge. Of­ta be­skrivs den som ett al­ter­na­tiv till tra­di­tio­nell kom­po­ste­ring. Mat­res­ter och an­nat hus­hålls‍ av­fall läggs i en hink och var­vas med bo­kashi­strö. När pro­ces­sen är klar kan res­ter­na an­vän­das som göd­ning. Al­lers be­skri­ver tek­ni­ken: ”Bo­kashi är en ja­pansk me­tod som bli­vit po­pu­lär i väst­värl­den. Det spe­ci­el­la är att av­fal­let fer­men‍ te­ras i stäl­let för för­mult­nar. Ge­nom att till­sät­ta så kal­la­de ef­fek­ti­va mikro­or­ga­nis­mer (EM), en unik bland­ning av oli­ka mikro­or­ga­nis­mer som finns i na­tu­ren, kom­mer fer­men­te­ring­en igång.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.