Sa­me­ting­et får tyc­ka till om namn

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Sa­me­ting­et i Ki­ru­na har fått ökat in­fly­tan­de över sa­mis­ka ort­namn och per­son­namn. Änd­ring­en ge­nom­för­des i ok­to­ber i år. De nya reg­ler­na in­ne­bär att Sa­me­ting­et får ytt­ra sig när det gäl­ler frå­gor om per­son­namns lämp­lig­het. Sa­me­ting­et får ock­så kom­ma med syn­punk­ter på sa­mis­ka ort­namn och grans­ka för­slag till sa­mis­ka namn på all­män­na kar­tor. Be­slu­tet fat­ta­des av kul­tur- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke. Hon be­skrev för­änd­ring­ar­na som ett sätt att an­vän­da de kun­ska­per om namn som finns i det sa­mis­ka sam­häl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.