Sa­lih Bi­lic

23 år, estrad­po­et, Barkar­by

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

– För­orts­slang­en hand­lar om att man vill ex­klu­de­ra män­ni‍ skor, att de in­te ska för­stå. Jag mär­ker själv att jag väx­lar – jag ta­lar slang med dem det pas­sar, men in­te med en chef el­ler myn­dig­hets­per­son.

– Jag vet att jag även ut­an slang­en ta­lar för­orts­språk. Ibland får jag frå­gan om vad jag har för bryt­ning och om jag är född i Sve­ri­ge. Folk har in­te koll på skill­na­den mel­lan bryt­ning och för­orts­svens­ka. Jag hör ju om nå­gon har den ty­pen av språk i sig, på sam­ma sätt som att man hör om nå­gon‍ta­lar‍dal­mål el­ler värm­länds­ka. Det är en di­a­lekt på sam­ma sätt: ett slags bi‍pro­dukt av stock­holms­kan. Språ­ket kom­mer all­tid att för­änd­ras, och för­orts­svens­ka är en kon­se­kvens av hur sam­häl­let ser ut.

– Språ­ket är all­tid en ge­men­skap. Om jag åker till Kre­ta och träf­far and­ra svens­kar så har vi svens­kan ge­men­samt.

– Jag har inga pro­blem‍med att nå­gon‍ som in­te kom­mer från för­or­ten vill lå­na jar­gong­en el­ler ton­fal­let, ba­ra det in­te är för att gö­ra narr av det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.