Li­ten ord­lis­ta

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Jetski är ett eta­ble­rat ord i ny an­vänd­ning och myc­ket po­pu­lärt, i be­ty­del­sen ’rik­tigt bra ’. Jetski ficksprid­ning ge­no­m­en låt från 2014 av rap­pa­ren Denz. Or­det har gått från att va­ra sub­stan­tiv till att bli ad­jek­tiv. Gäc­da –’ fest ’. Gä­ri – ’flic­ka’.

Sho­no – ’kil­le’. Bre – ’kom­pis’. Ja­ni är en ny så kal­lad dis­kur­spar­ti­kel, som kan er­sät­ta lik­som och typ, ge ef­ter­tryck åt det sag­da och an­vän­das vid jäm­fö­rel­se: ett ef­fek­tivt sätt att be­rät­ta. Ba, lik­som, typ, så här/så hä­ra står star­ka som dis­kur­spar­tik­lar – och har gjort det se­dan 1980-ta­let.

Wal­lah – un­ge­fär: ’jag svär (vid Gud )’.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.