Nawroz Zak­ho­ly

26 år, po­et, Tens­ta

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

– Jag är jät­te­glad för att jag är upp­vux­en i för­or­ten. Vi har till­gång till så många språk. När jag skri­ver po­e­si tän­ker jag jät­te­myc­ket på dem, fast jag skri­ver på svens­ka. Min svens­ka är ri­ka­re – en mer le­van­de, mer själv­sä­ker ver­sion av svens­kan, med star­ka ut­tryck. Den väx­er snab­ba­re än vil­ken so­ci­o­lekt el­ler di­a­lekt som helst. Gam­la ord viss­nar snabbt.

– Slang­en kan man an­vän­da el­ler in­te. Ing­en pra­tar med sin chef som med sin bäs­ta vän. Vi från för­or­ten är otro­ligt myc­ket bätt­re på att an­pas­sa språ­ket ef­ter mot­ta­ga­ren. Det har jag märkt på oli­ka jobb som jag har haft. För män­ni­skor från and­ra de­lar av Stock­holm kan det lätt bli miss­för­stånd.

– För­orts­svens­kan har då­ligt ryk­te – det är myc­ket ”ga­ta” – och den är un­derskat­tad. Men jag tror att det kom­mer att för­änd­ras. Det är in­te så länge se­dan den sto­ra in­vand­ring­en bör­ja­de. För­änd­ring är läs­kigt. Men det gäl­ler att slu­ta va­ra rädd för den. Det är hel­ler in­te länge se­dan skåns­kan in­te fick va­ra på tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.