Fåg­lar som ja­gas kal­las fjä­der­vilt

Språktidningen - - F+S -

Vad kal­lar man grup­pen av vil­da fåg­lar som ja­gas för att kon­su­me­ras? Vad kal­lar man dem som föds upp i fång­en­skap – och hur skil­jer man då des­sa be­näm­nings­mäs­sigt från de vilt­le­van­de? – Ro­sa

Fjä­der­vilt är en gam­mal eta­ble­rad term för al­la vil­da fåg­lar som ja­gas. När det gäl­ler din and­ra frå­ga finns ing­en eta­ble­rad ter­mi­no­lo­gi. Men vi har hit­tat be­lägg för att man an­vän­der ter­mer­na häg­nat vilt re­spek­ti­ve fri­le­van­de vilt för and­ra djur, bland an­nat in­om den svens­ka jakt­lag­stift­ning­en och på Livs­me­dels­ver­ket. Vi re­kom­men­de­rar där­för ter­mer­na häg­nat fjä­der­vilt re­spek­ti­ve fri­le­van­de fjä­der­vilt, så går det bätt­re att skil­ja fåg­lar­na åt. Åsa Hol­mér, Ter­mi­no­lo­gi‍cent­rum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.