År­hund­ra­de som kan miss­för­stås

Språktidningen - - F+S -

Vad be­ty­der at the turn of the 19th cen­tu­ry? Syf­tar det­ta på bör­jan el­ler slu­tet på år­hund­ra­det? – Mag­ny

I de ex­em­pel vi un­der­sökt åsyf­tas of­tast in­led­ning­en på år­hund­ra­den ( the ze­nith of the Bri­tish Em­pi­re at the turn of the 20th cen­tu­ry) men det finns en del un­dan­tag ( du­ring the la­te cza­rist era at the turn of the 19th cen­tu­ry, Rus­sia was the world’s lar­gest ex­por­ter of pe­tro­le­um). I de fles­ta fall fram­går det av sam­man‍hang­et vad som åsyf­tas, men ef­ter‍ som the turn of the cen­tu­ry ibland miss‍upp­fat­tas av bå­de in­föd­da ta­la­re och and­ra‍ språk­sta­la­re kan det va­ra lämp­ligt att väl­ja and­ra ut­tryck, som at the be­gin­ning/ end of the 20th cen­tu­ry. Mag­nus Le­vin, Lin­néu­ni­ver­si­te­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.