Aromäm­nen är det som ger smak

Språktidningen - - F+S -

Vi över­sät­ter bland an­nat eti­ket­ter för livs­me­del, och und­rar över den bäs­ta över­sätt­ning­en av fla­vou­ring till svens­ka. Det eng­els­ka ut­tryc­ket kan dy­ka upp på fle­ra oli­ka för­pack‍ ning­ar och följs in­te av någ­ra ex­em­pel på äm­nen. – Per

Vi re­kom­men­de­rar aromäm­nen i det här sam­man­hang­et (livs­me­del). De fles­ta käl­lor pe­kar mot den ter­men, även om man i all­män­språk of­ta­re kanske skul­le pra­ta om smak‍äm­nen. Katja Hall­berg, Ter­mi­no­lo­gi­cent­rum TNC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.