Saf­tig bland­ning av fruk­ter och bär

Språktidningen - - F+S -

Jag har knappt kun­nat so­va i natt! He­ter det blandsaft för att man blan­dar pro­duk­ten med vat­ten, el­ler för att sma­ken är en bland­ning av oli­ka bär och ibland fruk­ter?

– Jo­sef

De fles­ta saftsor­ter som man kö­per i af­fä­ren är kon­cen‍ tre­ra­de och be­hö­ver blan­das ut med vat­ten för att saf­ten ska få rätt pro­por­tio­ner, men al­la sor­ter kal­las än­då in­te för blandsaft .

Or­det sak­nas li­te för‍ vå­nan­de i ord­lis­tor och ord­böc­ker. Ut­i­från in­for‍ ma­tio­nen på någ­ra sto­ra svens­ka saft­till­ver­ka­res och livs­me­dels­ked­jors webb­plat­ser kan man dock dra slut­sat­sen att

blandsaft in­ne­bär att kon­centra­tet är gjort på en bland­ning av oli­ka bär och fruk­ter. Det smak­gi­van­de – men in­te all­tid do­mi­ne­ran­de – bä­ret har blan­dats upp med till ex­em­pel äpp­le‍, pä­ron‍ el­ler druvjuice.

Ex­em­pel­vis an­vänds be­teck­ning­en blandsaft om hal­lonsaft , jord­gubbssaft och

svartvin­bärs­saft , som al­la be­står av bär‍ och frukt‍ bland­ning­ar, me­dan den ”oupp­blan­da­de” apel­sin‍ saf­ten och ci­tronsaf­ten från sam­ma fab­ri­kat in­te be­teck­nas så, ut­an kort och gott kal­las apel­sinsaft re­spek­ti­ve ci­tronsaft . Gabri­el­la Sand­ström, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.