Fi­askot är helt miss­lyc­kat

Språktidningen - - F+S -

När Sve­ri­ge in­te le­ver upp till för­vänt­ning­ar­na i OS och and­ra sport­sam­man­hang kal­las det för fi­asko. Vad be­ty­der egent­li­gen or­det fi­asko? – Lars

Fi­asko be­ty­der ’full­stän­digt miss‍ lyc­kan­de’ och kom­mer från ita­li­ens­kans fi­a­sco, med sam­ma be­ty­del­se. Or­det är känt i svens­kan se­dan 1847. Fi­a­sco av­ser från bör­jan en rund flas­ka med platt bot­ten och täm­li­gen lång smal hals, sam­ma ord som vårt flas­ka. Det finns oli­ka te­o­ri­er om hur or­det har kom­mit att be­ty­da ’miss‍ lyc­kan­de’, men ing­en vet sä­kert. Ingrid Ols­son, Språkrå­det

Käl­lan till or­detfi­asko finns i en lång­smal flas­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.